Reklamačný poriadok

Reklamačný protokol nájdeš na tomto odkaze.

1. Všeobecné ustanovenia

Tento Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa (ďalej len „VOP“) a význam všetkých pojmov vymedzených vo VOP sa vzťahuje aj na tejto Reklamačný poriadok.

Tento Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Klienta pri uplatňovania jeho nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti Prevádzkovateľa za vady poskytnutých Služieb, t.j. p pri uplatnení reklamácie, v súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov a primeraným uplatnením príslušných ustanovení zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2. Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto Reklamačného poriadku sa rozumie:

 • Bežnou kvalitou Služby taká kvalita, ktorá zabezpečuje zachovanie všetkých podstatných vlastností poskytovanej Služby, ktoré podmieňujú jej bezprostredné využitie a spĺňajú predpokladané očakávania Klienta,
 • Reklamáciou Klientom uplatnená zodpovednosť Prevádzkovateľa za vady Služby,
 • Vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania niektorým zo spôsobov vymedzených v článku 6. tohto Reklamačného poriadku.

3. Zodpovednosť za vady

Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že ním poskytované Služby budú poskytované:

 • v bežnej kvalite v súlade s charakterom ponúkanej Služby,
 • v rozsahu podľa zverejnenej aktuálnej ponuky,
 • za dohodnuté ceny podľa platného Cenníka,
 • pri zabezpečení štandardných hygienických podmienok,
 • spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné využitie Klientmi.

4. Uplatnenie reklamácie

Klientovi vzniká nárok na uplatnenie zodpovednosti Prevádzkovateľa za vady poskytnutých Služieb (uplatnenie reklamácie) v prípade, ak Prevádzkovateľom poskytnuté Služby boli v rozpore s článkom 3 Reklamačného poriadku.

Reklamáciu Klient uplatní u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu Prevádzkovateľom poskytovanej Služby vyplnením Reklamačného protokolu zverejneného na Webovej stránke:

 • a odovzdaním ho na recepcii v Štúdiu Zodpovednej osobe,
 • a odoslaním ho elektronicky na adresu: jupiti@jupiti.sk,
 • a odoslaním ho poštou na adresu Prevádzkovateľa: Jupiti, s.r.o., Pod Brezinou 7728/97, 911 01 Trenčín.

V Reklamačnom protokole Klient uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mail, IBAN – v prípade vrátenia finančných prostriedkov), predloží doklad (potvrdenie) o úhrade za Službu, presne označí a popíše čoho sa Reklamácia týka, t.j. kedy bola služba Prevádzkovateľom poskytnutá, spôsob a dátum úhrady za Službu, opíše vadu poskytnutej Služby.

Klient v Reklamačnom protokole uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady (spôsob vybavenia reklamácie) si uplatňuje.

Pri uplatnení reklamácie Klientom priamo v Štúdiu ho Zodpovedná osoba poučí o jeho právach zo zodpovednosti za vady (spôsob vybavenia reklamácie).  

Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď Klient riadne uplatnil reklamáciu u Prevádzkovateľa, t.j. deň, keď je reklamácia v písomnej forme obsahujúca všetky potrebné údaje a podklady (podľa Reklamačného protokolu) doručená Prevádzkovateľovi.

5. Vybavenie reklamácie

Pri osobnom uplatnení reklamácie vydá Zodpovedná osoba Klientovi potvrdenú kópiu Reklamačného protokolu, ktorá je potvrdením o prijatí (uplatnení) reklamácie.

Pri uplatnení reklamácie poštou alebo elektronicky (e-mail), doručí Prevádzkovateľ Klientovi potvrdenie o prijatí reklamácie, formou (poštou, mailom), ktorú si Klient vybral v Reklamačnom formulári, pri osobnom uplatnení reklamácie Prevádzkovateľ potvrdí prijatie reklamácie na Reklamačnom formulári; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Klient možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Na základe rozhodnutia Klienta (v Reklamačnom formulári), ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady (spôsob vybavenia reklamácie) si u Prevádzkovateľa uplatňuje, Prevádzkovateľ určí spôsob vybavenia reklamácie podľa článku 6 tohto Reklamačného poriadku ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu poskytnutej Služby, najneskôr do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania (riadne uplatnenej reklamácie u Prevádzkovateľa).

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Prevádzkovateľ reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania (riadne uplatnenej reklamácie u Prevádzkovateľa).

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Klient právo od zmluvy odstúpiť.

O vybavení reklamácie upovedomí Prevádzkovateľ Klienta zaslaním písomného dokladu – Oznámenie o vybavení reklamácie, najneskôr do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania (riadne uplatnenej reklamácie u Prevádzkovateľa), formou (poštou, mailom), ktorú si Klient vybral v Reklamačnom formulári.

Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

6. Spôsoby vybavenia reklamácie

Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • poskytnutím náhradnej Služby,
 • vrátením ceny účtovanej za poskytnutú Službu,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny účtovanej za poskytnutú Službu,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie.

O výške poskytnutej zľavy rozhoduje Prevádzkovateľ, pričom prihliada na charakter vady a dobu jej trvania.

7. Záverečné ustanovenia

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 2. 6. 2021.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie tohto Reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Prevádzkovateľa Služieb vo veciach ochrany spotrebiteľa (Klientov) v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty.